MÅL för manifestationen

Vi vill verka för en öppen, inkluderande och tillgänglig vetenskap. Vi lyfter fram behovet av mångfald, som bidrar till att fler perspektiv synliggörs och fler frågor ställs. Samtidigt ger mångfald en mer representativ bild av det samhälle som forskningen verkar i. 

I en tid när faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter förekommer flitigt  i samhällsdebatten vill vi lyfta fram vikten av källkritik, kritiskt tänkande och ett vetenskapligt angreppssätt.

Visa på vikten av öppenhet i forskning, kritiskt tänkande, ett vetenskapligt angreppssätt och källkritik.


Vi vill att forskningen ska samverka med samhället i stort. Öppen dialog mellan forskare och medborgare behövs, där forskare delar med sig av sin kunskap och där allmänheten kan komma med synpunkter, ställa frågor och ge förslag. 

Vi vill tydliggöra sambandet mellan vetenskap och ett demokratiskt samhälle. Genom vetenskapen främjas innovation, kritiskt tänkande och ökad förståelse för världen. Forskning är också en förutsättning för att samhället ska kunna lösa de stora samhällsutmaningar vi står inför, och för att kunna bidra till bättre hälsa och välfärd för alla.

dialog kring forskning och hur den kan användas är en omistlig del av demokratin


Beslut bör vila på evidens och forskningsbaserad kunskap. För att samhället ska kunna använda sig av forskningens resultat är det nödvändigt att politiker ser värdet av forskning och baserar beslut och policyer på forskningsbaserad kunskap.

politiker och beslutsfattare ska få tillgång till och
använda sig av
evidensbaserad kunskap.